Ο καθένας εκεί που ετάχθη. Ο γεωργός είναι γεννημένος για αυτό!
             Ο αγρότης είναι αγρότης.
             Και ο δημοσιογραφος είναι δημοσιογραφος!
             Ψέματα;