Η δύναμη μου ήταν είναι και θα παραμείνει η ΠΕΝΝΑ και το Ραδιοφωνικό ΜΙΚΡΟΦΩΝΟ, είναι η μεγάλη  δ ύ ν α μ η  μου.